Boty, bundy, trička

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

OBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, a to medzi spoločnosťou RM Corporation s.r.o., IČ 26876957, so sídlom Třinec - Oldřichovice 738, PSČ 739 61, Česká republika, zapísanou vo verejnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave pod spisovou značkou C 51004, prevádzkujúcu internetové stránky www.skate-online.sk, ako predávajúcim na jednej strane (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúcim na druhej strane (ďalej len „Kupujúci“).

Kupujúci zadaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Oznámenie pred uzavretím zmluvy a Reklamačný poriadok a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v okamžiku odoslania objednávky.

Odkaz na VOP vrátane Reklamačného poriadku obdrží Kupujúci v prílohe potvrdenia objednávky na zadanú e-mailovú adresu, pričom daňový doklad obsahujúci základné údaje zmluvy obdrží Kupujúci pri odoslaní tovaru Predávajúcim (elektronický daňový doklad), alebo pri prevzatí tovaru (tlačený papierový doklad).

II. OZNÁMENIE PRED UZAVRETÍM ZMLUVY

Predávajúci oznamuje, že:
a) cena za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku sa nelíši od základnej sadzby (v príp. internetového i telefonického pripojenia podľa podmienok Vášho operátora, Predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky);
b) požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od Predávajúceho;
c) neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie;
d) ceny tovarov a služieb sú na webe prevádzkovanom Predávajúcim uvádzané vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom; náklady na dodanie tovaru alebo služby sa však líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy a spôsobu platby;
e) kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť v prípadoch a spôsobom uvedeným v týchto VOP;
f) v prípade odstúpenia od zmluvy znáša Kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru; ak však ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (napríklad pomocou internetu) a ak v týchto VOP nie je uvedené inak, znáša Kupujúci náklady za vrátenie tovaru len ak tento tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný; Kupujúci je povinný vrátiť tovar obvyklou poštovou cestou;
g) zmluva, resp. príslušný daňový doklad, bude uložená po dobu piatich rokov v elektronickom archíve Predávajúceho, registrovaní užívatelia Predávajúceho majú vo svojom profile náhľad do svojich objednávok
h) Kupujúci môže uplatniť svoje sťažnosti u Predávajúceho na uvedených kontaktoch, prípadne sa Kupujúci môže so sťažnosťou obrátiť na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA

III. ZMLUVA

POSTUP VYTVORENIA ZÁVÄZNEJ ON-LINE OBJEDNÁVKY NA www.skate-online.sk

1.Registrácia zákazníka

Na registráciu je potrebné zadať všetky povinné kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, kontaktný e-mail a telefónne číslo) a ďalej heslo, ktoré slúži na opätovné prihlásenie k účtu. Všetky uložené údaje v profile je možné kedykoľvek upraviť.

Na vytvorenie záväznej objednávky registrácia nie je nevyhnutná, avšak každý registrovaný zákazník má nasledujúce výhody:

 • sledovanie priebehu vybavovania objednávky;
 • náhľad do zoznamu všetkých vytvorených objednávok;
 • jednoduchšie a rýchlejšie vytvorenie on-line objednávky pri ďalšom nákupe (nie je potrebné vypĺňať všetky kontaktné údaje);
 • získavanie informácií o aktuálnych akciových ponukách, zľavách, novinkách a špeciálnych ponukách.

VYTVORENIE OBJEDNÁVKY

2. Nákupný košík

V detailnom náhľade vybraného produktu je možné zvoliť si jeho veľkosť a farebnú variantu. Kliknutím na tlačidlo „Kúpiť“ sa produkt automaticky vloží do Nákupného košíka. V nákupnom košíku je náhľad na všetky vybrané produkty, vrátane ceny za položku a celkovej ceny za nákup. Nákupný košík ďalej slúži na úpravu množstva vybraného tovaru. Jednotlivé položky je možné zo zoznamu jednoducho zmazať kliknutím na tlačidlo “x“. V tejto fáze je možné uplatniť aj rôzne zľavy na nákup.

Z košíka je možné prejsť k ďalšiemu nákupu kliknutím na tlačidlo „Pridať ďalší tovar“ alebo je možné prejsť k ďalšiemu kroku vytvorenia objednávky kliknutím na tlačidlo „Objednať“.

3. Spôsob platby a Spôsob doručenia zásielky

Na úspešné dokončenie objednávky je potrebné zvoliť preferovaný „Spôsob platby“ a ďalej „Spôsob prepravy“. K poslednému kroku objednávky sa prejde kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“.

4. Kontrola údajov a odoslanie záväznej objednávky

PPo kontrole kontaktných údajov je potrebné prejsť k finálnej kontrole objednávky kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“. Ďalším krokom je kontrola všetkých údajov na objednávke, vrátane všetkých objednaných položiek a adresy pre doručenie zásielky. V tejto fáze je možné zadať poznámku k objednávke. Posledným krokom je záväzné odoslanie objednávky kliknutím na tlačidlo „Objednať“, týmto okamžikom je medzi Kupujúcim a Predávajúcim uzatvorená kúpna zmluva, za prípadné chyby pri prenose dát Predávajúci nenesie zodpovednosť.

5. Potvrdenie objednávky

Uzatvorenie zmluvy Predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí Kupujúcemu prostredníctvom informatívneho e-mailu na e-mailovú adresu zadanú Kupujúcim.

Prílohou tohto potvrdenia je odkaz na aktuálne znenie VOP, vrátane Reklamačného poriadku Predávajúceho. Zmluvu uzatvorenú hore uvedeným spôsobom (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Vzťahy medzi stranami zmluvy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu Kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

Uzatvorená zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzatvorenia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, v ktorých je tento proces zrozumiteľne popísaný.

Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu, a Kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí Kupujúcemu kúpnu cenu.

Ak je Predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať vec na miesto určené Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať vec pri dodaní.

Prevzatím tovaru prechádza na Kupujúceho vlastníctvo k tovaru. Pri zásielkovom predaji prechádza na Kupujúceho vlastníctvo prevzatím tovaru Kupujúcim na mieste ním určenom. Prevzatiu tovaru Kupujúcim predchádza zaplatenie kúpnej ceny..

Predávajúci odovzdá Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, akosti, miere alebo hmotnosti a bez vád. Tovar bude pri odovzdaní zabalený.

6. Vystavenie faktury "na firmu" nie je možné.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

IV. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Za vadu nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, resp. nesprávneho zásahu. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho v súlade s Reklamačným poriadkom Predávajúceho.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V. MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Odstúpiť od zmluvy môžete:

(i) bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru v prípade zásielkového predaja, alebo

(ii) v prípade, že Vám vznikne nárok na odstúpenie od zmluvy v súvislosti s vadným plnením (pre podrobnosti viď Reklamačný poriadok.

Ak ste obdržali zásielku a zistíte, že tovar, ktorý ste si objednali je malý, veľký alebo nie je úplne podľa Vašich predstáv, máte možnosť ho vymeniť alebo vrátiť bez udania dôvodu. Odstúpiť od zmluvy môžete do 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru.

Pri odstúpení v tomto prípade odporúčame postupovať nasledovne:

 • pre vrátenie tovaru a peňazí: do balíka vložte kópiu faktúry a sprievodný list s textom: „Odstupujem od zmluvy a požadujem vrátenie peňazí.“ Na sprievodný list uveďte Vašu adresu, telefón, e-mail a spôsob, akým chcete vrátiť peniaze (zloženkou alebo prevodom na Váš účet). Pri vrátení tovaru Vám bude vrátená cena zakúpeného tovaru. V prípadě vrátenia kompletnej objednávky (všetkého tovaru z objednávky) vám bude vrátene tiež poštovné za odoslanie balíku Predávajúcim na Vašu adresu.

 • pre výmenu tovaru: do balíka vložte kópiu faktúry a sprievodný list s textom: „Požadujem výmenu tovaru za .....“. Vrátený produkt môžete vymeniť za akýkoľvek tovar z našej ponuky. Ak bude cena vybraného tovaru vyššia, zostávajúcu časť doplatíte pri prevzatí zásielky. Ak bude cena nižšia ako produkt, ktorý posielate na výmenu, rozdiel v peniazoch Vám vrátime. Prvú výmenu vykonáme zadarmo; to znamená, že zaplatíte len poštovné k nám, poštovné k Vám neplatíte.

 • zásielku pošlite na adresu:

  pri zaslaní balíku Slovenskou poštou

  Skate-online.sk

  PO BOX 39

  02201 Čadca

  pri zaslaní balíku prostredníctvom GLS

  RM Corporation s.r.o, Třinec

  (Marko Logistic, s.r.o.)

  Štrková 572/14

  010 01 Žilina

Ak ste obdržali zásielku a zistíte, že tovar, ktorý ste si objednali je malý, veľký alebo nie je úplne podľa Vašich predstáv, máte možnosť ho vymeniť alebo vrátiť bez udania dôvodu. Odstúpiť od zmluvy môžete do 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru.

Balíček s darčekovými predmetmi si v prípade vrátenia či výmeny tovaru môžete ponechať.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru, ak nemôže tovar vrátiť v stave, v akom ho obdržal. To neplatí ak Kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave.

Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je obvyklé s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

CENY

VI. CENY

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope Predávajúceho sú aktuálne a platné ceny.

Kupujúci dostane plnenie za cenu platnú v čase objednania. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

Ceny sú konečné, tj vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci na získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravu, resp. dobierku.

Akčné ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Bežná cena znamená výrobcom / dodávateľom odporúčaná koncová cena.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny výšky zľavy v prípade chybnej kalkulácie zľavy v objednávkovom systéme. Prípadnú zmenu výšky zľavy musí predávajúci oznámiť Kupujúcemu ešte pred vybavením objednávky Kupujúceho.

POŠTOVNÉ A BALNÉ

VII. POŠTOVNÉ A BALNÉ PRE SLOVENSKO

U objednávky nad 100 Euro je poštovné zadarmo a tovar bude zaslaný Slovenskou poštou alebo prepravnou službou GLS.

DOBIERKA

 • GLS 5 EUR - (zadarmo od 100 EUR), doba doručenia 1-2 pracovné dni od dňa, kedy bola Vaša objednávka prijatá. Platíte priamo kuriérovi pri prevzatí zásielky.

 • Slovenská pošta - zmluvný balík, doručenie na adresu - 4,5 EUR - (zadarmo od 100 EUR), doba doručenia 2-3 pracovné dni od dňa, kedy bola Vaša objednávka prijatá. Platíte priamo poštárovi pri prevzatí zásielky.

 • Slovenská pošta - zmluvný balík, doručenie na poštu - 4,5 EUR - (zadarmo od 100 EUR), doba doručenia na poštu 2-3 pracovné dni od dňa, kedy bola VRaša objednávka prijatá. Platíte na pošte pri prevzatí zásielky.

PLATBA PREVODOM NA ÚČET

Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2701820844/8330
IBAN: SK2683300000002701820844
BIC: FIOZSKBAXXX
Adresa: Fio banka, a.s., Dunajská 1, 811 08 Bratislava, Slovakia
Meno majiteľa účtu: RM Corporation s.r.o., Oldřichovice 738, 73961 Třinec

 • GLS 4,5 EUR - (zadarmo od 100 EUR), doba doručenia 1-2 pracovné dni od pripísania platby na náš účet. Platíte vopred platbou prevodom, pri prevzatí zásielky už nič neplatíte.

 • Slovenská pošta - doručenie na adresu 4 EUR - (zadarmo od 100 EUR), doba doručenia 2-3 pracovné dni od pripísania platby na náš účet. Platíte vopred platbou prevodom, pri prevzatí zásielky už nič neplatíte.

 • Slovenská pošta - doručenie na poštu 4 EUR - (zadarmo od 100 EUR), doba doručenia na poštu 2-3 pracovné dni od pripísania platby na náš účet. Platíte vopred platbou prevodom, pri prevzatí zásielky na pošte už nič neplatíte.

Zvýhodnené snowboardové komplety zasielame prostredníctvom GLS, kedy je účtované poštovné 5 EUR na dobierku, 4,5 EUR pri platbe prevodom na účet a tiež Slovenskou poštou, kedy je účtované poštovné 4,5 EUR na dobierku, 4 EUR pri platbe prevodom na účet.

Priebeh doručenia zásielky môžete sledovať na internetových stránkach Slovenskej pošty aj GLS. Číslo balíka je uvedené v informačnom e-maile, ktorý dostanete po odoslaní zásielky. Vždy sa snažíme postupovať v odbavovaní Vašich zásielok veľmi rýchlo, aby doba doručenia nepresiahla nami vyššie udanú dodaciu lehotu.

ZĽAVY PRE DRŽITELOV KARIET ISIC, ITIC, IYTC ALEBO EURO<26 a ostatné zľavy

VIII. Zľavy pre držiteľov zľavových kariet

Ak ste držiteľom platnej karty ISIC, ITIC, IYTC alebo EURO<26, poskytneme Vám zľavu vo výške 12%.

Podmienky pre uplatnenie zľavy:

 • zľava sa odpočítava z katalógovej ceny (ak je produkt zľavnený o viac ako 12%, nemožno nárok na zľavu uplatniť);
 • zľavy nie je možné vzájomne sčítať;
 • zľavu nie je možné uplatniť na:
  - darčekové poukazy,
  - bicykle,
  - elektrické kolobežky,
  - lavinové vybavenie,
  - lavinové batohy,
  - jednokolky,
  - čelovky,
  - trickboardy.

 • zľavu nie je možné uznať spätne;
 • pri vytváraní objednávky uveďte pre overenie číslo a meno držiteľa karty;
 • kontaktné meno v objednávke sa musí zhodovať s menom držiteľa karty.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny výšky zľavy v prípade chybnej kalkulácie zľavy v objednávkovom systéme. Prípadnú zmenu výšky zľavy musí predávajúci oznámiť Kupujúcemu ešte pred vybavením objednávky Kupujúceho.

PRI OPAKOVANÝCH NÁKUPOCH - AŽ O 20% LACNEJŠIE

IX. Zľavy pri opakovaných nákupoch

Registrovaným zákazníkom ponúkame zľavu pri opakovaných nákupoch. Na druhú objednávku sa vzťahuje zľava 10%, s každou ďalšou vám zľavu ešte o percento zvýšime, maximálne na 20%. Nárok na vyššiu zľavu o 1% na ďalšiu objednávku vzniká vo chvíli, keď je predchádzajúca objednávka uhradená a prevzatá zákazníkom. Nasledujúca tabuľka vysvetľuje náš zľavový systém.

2. nákupzľava 10%
3. nákupzľava 11%
4. nákupzľava 12%
5. nákupzľava 13%
6. nákupzľava 14%
7. nákupzľava 15%
8. nákupzľava 16%
9. nákupzľava 17%
10. nákupzľava 18%
11. nákupzľava 19%
12. nákupzľava 20%

Zľavy sa nesčítavajú, to znamená, že zľavu pri opakovaných nákupoch nie je možné uplatniť u tovaru, ktorý bol už v katalógu tovaru zľavnený o vyššiu percentuálnu zľavu.

Zľavu nie je možné uplatniť na:
- darčekové poukazy,
- bicykle,
- elektrické kolobežky,
- lavinové vybavenie,
- lavinové batohy,
- jednokolky,
- čelovky,
- trickboardy.

Zľavu nie je možné uznať spätne.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny výšky zľavy v prípade chybnej kalkulácie zľavy v objednávkovom systéme. Prípadnú zmenu výšky zľavy musí predávajúci oznámiť Kupujúcemu ešte pred vybavením objednávky Kupujúceho.

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY

X. Garancia najnižšej ceny

Je, jasné že nechcete platiť za tovar viac ako niekde inde, a preto Vám ponúkame túto službu: Garancia najnižšej ceny.

V prípade, že máte v úmysle zakúpiť tovar u nás a prekvapí Vás lepšia cena u konkurencie, radi Vám vyjdeme v ústrety a predáme tovar za rovnakú cenu. Vložte odkaz lacnejšieho produktu do poznámky pri vytvorení objednávky alebo nás informujte e-mailom. My Vami zaslané informácie preskúmame, a ak bude všetko v poriadku, získate Vami objednaný produkt za nižšiu cenu.

Podmienky na získanie najnižšej ceny: konkurenčný predajca musí mať rovnaký tovar skladom vo vami požadovanom modele, veľkosti a farbe. Konkurenčná cena ďalej musí vychádzať z rovnakých podmienok objednania tovaru, vrátane spôsobu doručenia. Sídlo konkurenčného predajca musí byť v ČR alebo SR. Garanciu najnižšej ceny nie je možné uplatniť v prípade, keď konkurenčná cena vychádza zo zákazníckej zľavy daného zákazníka alebo zo zľavy pre držiteľov zľavových kariet ISIC, ITIC, IYTC alebo EURO<26.

Informáciu o lepšej cene pošlite vložením odkazu do poznámky alebo e-mailom najneskôr v deň objednávky.

Garancia najnižšej ceny sa nevzťahuje na akékoľvek kamery z našej ponuky.

PLATBA KARTOU

XI. Platba kartou

Platba kartou sa oplatí

Dôvody?

 • bezpečný a pohodlný spôsob nakupovania
 • v okamihu preberania tovaru u seba nemusíte mať hotovosť

Platba kartou je bezpečná

Pri akceptácii platobných kariet využívame 3D - Secure riešenie - najmodernejšiu aplikáciu kartových Asociácií MasterCard a Visa umožňujúcu bezpečné platby kartou na internete. Údaje zo svojej platobnej karty zadávate priamo banke, nikto z našich zamestnancov nemá prístup k údajom o Vašej platobnej karte. Prenos dát sa uskutočňuje prostredníctvom zabezpečeného protokolu HTTPS , ktorý tieto informácie šifruje.

Aké karty prijímame?

 • VISA Electron
 • VISA
 • Maestro (v prípade, že Vaša vydavateľská banka ju zaradila do systému 3D - Secure)
 • MasterCard

Ako u nás zaplatíte?

Ak sa rozhodnete za vybraný tovar zaplatiť Vašou platobnou kartou, označte druh platobnej karty. Potom budete presmerovaní do našej spracovateľskej banky, ktorá Vás vyzve k zadaniu údajov o karte: číslo platobnej karty, dátum ukončenia platnosti karty, a CVV2/CVC2 - posledné trojčíslie predtlačené na podpisovom prúžku Vašej karty.

Tieto informácie zadávate priamo do platobnej stránky spracovateľskej banky, ktorá zaistí nerozlúštiteľný zakódovaný prenos dát a nám iba oznámi výsledok autorizácie a dáva tým pokyn k vybaveniu objednávky. Týmto je odstránená možnosť zneužitia Vašej platobnej karty subjektom, od ktorého si tovar kupujete a voľného prenosu nechránených dát na verejnej počítačovej sieti. O výsledku transakcie ste informovaní e - mailom.

Prítomnosť log Verified by Visa kartové asociácie Visa a MasterCard Secure Code kartovej asociácie MasterCard zaručuje bezpečnú platbu v našom internetovom obchode.

Pokiaľ nám banka nepotvrdí platbu Vašou kartou, môže to byť z nasledujúcich dôvodov:

 • údaje o platobnej karte neboli vyplnené správne
 • na Vašom účte nemáte dostatok finančných prostriedkov alebo ste už vyčerpali limit pre internetové transakcie
 • Vaša karta nemá povolené použitie pre transakcie na internete - v tomto prípade je nutné sa obrátiť na Vašu banku

Platiť kartou sa oplatí!

Prijímame karty VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro. Vydavateľské banky umožňujú používanie embosovaných (reliéfnych) kariet. Použitie elektronických kariet VISA Electron a Maestro je možné iba v prípade, že to umožňuje Vaša vydavateľská banka. Ďalej niektoré banky vydávajú tzv. virtuálne karty, ktoré sú určené výhradne k nákupu na internete.

INFORMUJTE SA VO SVOJEJ BANKE O MOŽNOSTI POUŽÍVANIA VAŠEJ KARTY K PLATBE CEZ INTERNET

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na tovarom prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.

ZÁVERČNÉ USTANOVENIA

XIII. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky, vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 13. 6. 2014 a rušia predchádzajúce znenia VOP vrátane ich súčastí, pričom sú k dispozícii v sídle a prevádzkach Predávajúceho alebo elektronicky na www.skate-online.sk.

Elektronická evidencia tržieb

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Spoločnosť RM Corporation s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Právna vymožiteľnosť zliav je vylúčená.


prázdny košík